Friday, February 23, 2007

เพื่อนร่วมชั้น

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ชื่อเล่น

รหัส

เบอร์โทรศัพท์

1

น.ส.ไพลิน หวังธนอนุรักษ์

พิม

4712301001

086-5962235

2

น.ส.จุฑารัตน์ ลีลายุทธ์โท

เอ

4712301002

084-1899591

3

นายศุภฤกษ์ จิตต์ดี

อ๊อก

4712301004

081-5375210

4

น.ส.เกตุวดี วิเศษสุข

จอย

4712301005

081-5508681

5

น.ส.สุรีดา ระเหม

สุ

4712301011

086-2793416

6

น.ส.เสาวลักษณ์ โส้สมัน

แอน

4712301012

086-2793416

7

น.ส.ภัทราวรรณ รัตนรุ่งเรือง

เอส

4712301013

084-0659296

8

น.ส.สุพรรณี หลีหลัง

ฉ๊ะ

4712301014

084-6300290

9

น.ส.วรรณลิกา ทองแก้วจันทร์

ฝ้าย

4712301017

084-1915646

10

นางดวงนภา แต่งเกลี้ยง

พี่ติ๋ม

4712301019

081-8945693

11

น.ส.วรรณดี นิยมจิตร์

อิ๋ว

4712301030

087-2680257

12

นายสิทธร เบ้าประเสริฐกุล

เบิล

4312301019

081-5691095

ดอกไม้


ส.ค.สนิยามของ.blog

บล็อก(Blog)มาจากคำว่า เว็บล็อก (Weblog)
เกิดจากการนำเอาคำว่า Web(มาจากWorld Wide Web)
มารวมกับคำว่า log (ปูมบันทึก) หมายถึงบันทึกบนเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บ
หรือ บันทึกบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั่งเอง ปัจจุบัน บล็อกเป็นเครื่องมื่อสื่อสารรูปใหม่
ที่ได้รับความนิยมอย่างมากและ ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ใช้สามารถสร้างเว็บไซต์
ของตนเองขึ้นมาเพื่อประกาศข่าวสารต่าง ๆ แสดงความคิดเห็น แชร์ไพล์ รูปภาพ หรือข้อมูลต่าง ๆ
เผยแพร่ผลงาน ฯลฯ บล็อก ถือว่าเป็นระบบจัดการเนื้อหาเว็บไวต์รูปแบบหนึ่ง
โดยจะมีระบบที่ช่วยสร้างบริหารจัดการเพิ่มเติมแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นไพล์เอกสาร HTML ไพล์รูปภาพและไพล์ต่าง ๆ
ที่ต้องการที่สำคัญผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องHTMLเลย ผู้ใช้บริการบล็อกต่าง ๆ
ที่น่าสนใจ (มีทั้งในบริการฟรีและคิดค่าบริการ) ก็มีมากมายในที่นี้ขอยกตัวอย่าง
ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงผู้ 6ให้บริการ(สามารถดูได้จาก Link ด้านล่าง)
การสัมนา
การสัมนาปฎิบัติการปี 2550การสัมมนาปฏิบัติการปี 2550 สำหรับ 4 ภูมิภาค
เรื่อง "บทเรียน ประสบการณ์ และการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนของวิทยุชุมชนในประเทศไทย
"จัดโดย สถาบันพัฒนาสื่อภาคประชาชน มูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม
ร่วมกับ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชสนับสนุนโดย
สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
.........................
เสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2550
กิจกรรม : การสัมมนาในวันนี้เป็นการสัมมนาเกี่ยวกับเรื่อง มุมมองต่อวิทยุชุมชน ?
โดยการให้ผู้เข้าร่วมอบรมแสดงความคิดเห็นว่า กระบวนการวิทยุชุมชน
และการดำเนินการของวิทยุชุมชน มีสภาพเป็นอย่างไร และมีผู้ให้ความเห็น อย่างเช่น
- วิทยุชุมชนโดนครอบงำ
- การดำเนินงานเริ่มอ่อนกำลัง
- ขาดวาระสำคัญของชุมชน
- วิทยุชุมชนเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของสาธารณะ
- มีการระดมความคิดสร้างสรรค์สู่ชุมชน
- บริบทแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน
- คนเข้าสัมนาทำงานหนัก
- หลักการ (ดี) - คน (ดี) - งาน (ดีแน่)
หลักการ (ดี) - คน (แย่) - งาน (ทำอย่างไร?)
หลักการ (แย่) - คน (แย่) - งาน (ทำอย่างไร?)
- ฯลฯ
สรุป : การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ผู้ที่ทำงานในวิทยุชุมชนนำความรู้ในการสัมมนา
มาพัฒนาในเรื่องของการทำงาน และวิทยุชุมชนของตน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนของวิทยุชุมชนต่อไป

รหัสวิชา 3023401คำอธิบายรายวิชา : รูปแบบและวิธีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น แผ่นปลิว แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ฯลฯ ฝึกปฏิบัติผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยการวางแผนการผลิต จัดเตรียมเนื้อหา ดำเนินการผลิตและประเมินผลการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งศึกษาปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น วิธีแก้ไข และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาเหล่านั้น

ปลา